Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Q3 16 - Et nytt kvartal med rekordhøy operasjonell EBIT

PRESSEMELDING: Q3 16 – Et nytt kvartal med rekordhøy operasjonell EBIT

(Trondheim, 9. november 2016)


Norway  Royal Salmon (NRS)  rapporterer i dag  den høyeste operasjonelle EBIT og marginene  i konsernets historie. Operasjonell  EBIT for tredje kvartal 2016 ble MNOK  218 og EBIT pr. kg ble NOK  30,35. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 23 og NOK 9,24.


-  Vi er  veldig godt  fornøyd med  at NRS  leverer et rekordresultat for tredje kvartal  på rad.  Årsaken til  det gode  kvartalsresultatet er en høy laksepris, samt  lave og stabile produksjonskostnader i Region Nord og vesentlig bedring av produksjonskostnad fra forrige kvartal i Region Sør, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.


Resultatet før skatt og virkelig verdijusteringer for tredje kvartal ble på MNOK 269, etter  at det er inntektsført en  gevinst fra finansielle eiendeler på MNOK 39. Resultat per aksje før virkelig verdijustering ble NOK 4,92 for kvartalet.


Operasjonell  kontantstrøm ble på MNOK 119 i kvartalet. Netto rentebærende gjeld er  i kvartalet redusert med MNOK 160. Konsernet har nå et netto bankinnskudd på MNOK  13. Egenkapitalen er i kvartalet økt  med MNOK 237 til MNOK 1 605, som gir en egenkapitalandel på 50 %. Avkastningen på egenkapitalen etter skatt eksklusiv virkelig verdijustering for de 4 siste kvartalene er på hele 65 %.


Region Nord

Region  Nord oppnådde en operasjonell EBIT  i tredje kvartal 2016 på MNOK 220,3 mot  MNOK 60,2 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt før fastpriskontrakter ble NOK 34,15 mot NOK 9,69 i tilsvarende kvartal i fjor.


Region Sør 

Region  Sør oppnådde en operasjonell EBIT  i tredje kvartal 2016 på MNOK 8,5 mot MNOK  0,1 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell  EBIT pr. kg sløyd vekt før fastpriskontrakter ble NOK 21,79 mot NOK 0,24 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS  slaktet et volum på  7 537 tonn sløyd vekt i  kvartalet, som er 16 % høyere enn  tilsvarende kvartal forrige  år. Kvartalets slaktekvantum  fordeler seg med 7 086 tonn  i  Region  Nord  og  451 tonn  i  Region  Sør.  For  2016 forventes slaktevolumet å bli 26 700 tonn og 34 000 tonn for 2017, som er en økning på 27%.


-  NRS har satt ut 10,1 millioner smolt i sjøen i 2016 og forventer en vesentlig oppbygging av biomassen neste år, uttaler Charles Høstlund.


Solgt  kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 17 662 tonn laks, som er 8 % høyere  enn  tilsvarende  kvartal  forrige  år.  Salgsvirksomheten  hadde en god prisoppnåelse i kvartalet.


Prisen  på laks i kvartalet er den nest høyeste som er blitt registrert de siste 20 årene  i et kvartal, kun slått  av andre kvartal 2016. For 2016 forventes det at den globale tilbudsveksten vil være negativ i området 6-8 % og på lengre sikt forventes  den globale veksten å fortsette å være lav. Dette gir grunnlag for et fortsatt  positivt  markedssyn  for  fjerde  kvartal  2016 og på lengre sikt for næringen.


Kontakt oss for ytterligere informasjon:


* Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449

* Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.


Kvartalsrapport Q3-16 her 

Kvartalspresentasjon Q3-16 her


 

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway  Royal Salmon ASA (NRS) har aksjemajoritet i 4 oppdrettsselskaper som til sammen  har  35 oppdrettskonsesjoner  og  minoritetsandeler  i  3 tilknyttede oppdrettsselskaper  som  til  sammen  har  10 oppdrettskonsesjoner.  NRS  er  et attraktivt  posisjonert  oppdrettsselskap  som  gjennom  et  omfattende nettverkssamarbeid  og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[Tilbake]