Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Norway Royal Salmon er tildelt utvikingstillatelser

Fiskeridirektorat  har i dag tildelt  utviklingstillatelser for til sammen 7,68 utviklingstillatelser (5.990 tonn MTB) for utvikling av Arctic Offshore Farming.

Tillatelsene  er en anerkjennelse av en  lang og god utviklingsprosess hvor NRS, Aker  ASA  og  Aker  Solutions  har  utviklet  et  halvt  nedsenkbart  offshore oppdrettsanlegg  som  er  dimensjonert  for  værharde  områder.


Fiskeridirektorat  har i dag tildelt  utviklingstillatelser for til sammen 7,68 utviklingstillatelser (5.990 tonn MTB) for utvikling av Arctic Offshore Farming. 


Tillatelsene  er en anerkjennelse av en  lang og god utviklingsprosess hvor NRS, Aker  ASA  og  Aker  Solutions  har  utviklet  et  halvt  nedsenkbart  offshore oppdrettsanlegg  som  er  dimensjonert  for  værharde  områder.  Anlegget vil gi betydelig  økt  arealutnyttelse  av  norske  farvann  ved  plassering lengre fra kysten, og hvor det i tillegg vil ha et lite miljømessig fotavtrykk.  


Det  er lagt ned en  omfattende innsats for å  utvikle dette konseptet. Samtidig har  det vært en åpen, positiv og konstruktiv dialog med Fiskeridirektoratet for å justere konseptet innenfor de rammebetingelser som var akseptable for partene.  


Opprinnelig  konsept ville  blitt etablert  i åpent  hav og  hadde behov  for 4 enheter  og 15 tillatelser. I det justerte  konseptet er det foreslått å benytte en  lokalitet  i  fjordmunningen  med  2 enheter  og  tilhørende  7,68 stk utviklingstillatelser.  Ettersom prosjektet er nedskalert  til om lag halvparten av  opprinnelig søknad  om utviklingstillatelser  og kapitalbehovet er betydelig redusert,  har  Aker  valgt  ikke  å  være  med  videre  inn  i  pilot-  og realiseringsfasen.  Aker  Solutions  er  med  videre  som  teknologi-  og samarbeidspartner.  


Anlegget  vil ligge betydelig mer eksponert  enn dagens lokaliteter. Samtidig er andre  miljøforhold på  slike lokaliteter  svært attraktive  for laksen  med god vannutskiftning  som  vil  sikre  god  fiskevelferd,  tilvekst  og  miljømessig bærekraft.  


NRS  jobber mot et  mål om første  utsett av fisk  i løpet av sommeren 2020. Den industrielle  ambisjonen  er  å  kombinere  kunnskap  fra  oppdrettsnæringen med offshore  kompetanse for  å utvikle  fremtidens havbruksnæring  og med det sikre fremtidig bærekraftig vekst for norsk havbruksnæring.  


Nærmere informasjon om prosjektet finnes her


Kontakt oss for ytterligere informasjon:

·  Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449

·  Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.


[Tilbake]