Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Norway Royal Salmon (NRS): Avklaring på produksjon av triploid laks

NRS ble tildelt 9 grønne tillatelser i slutten av 2014. I ettertid er 9 andre tillatelser som NRS eide også blitt konvertert til grønne tillatelser, slik at NRS har totalt 18 grønne tillatelser. NRS sine grønne tillatelser har en rekke vilkår, og som bidrar til å utvikle oppdrettsnæringen til en mer bærekraftig produksjon. Et av vilkårene var å produsere steril fisk med triploid laks. NRS har nå gjennom mange år lagt ned en betydelig innsats på å utvikle og forbedre produksjonen av triploid laks i samarbeid med Havforskningsinstituttet og andre faginstitusjoner. En av erfaringene med triploid laks, er at den synes å være mer eksponert for bakterie- og virussykdommer. 

Som følge av dette har NRS hatt dialog med Nærings- og Fiskeridepartementet hvor departementet har kommet til at de justerer vilkåret om bruk av steril fisk frem til det foreligger en beslutning i forvaltningen om hvorvidt triploid produksjon er fiskevelferdsmessig forsvarlig eller ikke. Frem til en slik beslutning er tatt, skal vilkåret om bruk av steril fisk oppfylles så langt dette tillates av Mattilsynet. Ut over dette kan diploid fisk benyttes for de grønne tillatelsene. Mattilsynet har kommet frem til at det ikke skal settes ut triploid smolt etter våren 2022, og at all triploid laks i sjøen skal være avsluttet innen utgangen av 2023. NRS vil i perioden frem til utgangen av 2023 gradvis trappe ned produksjonen av triploid laks og erstatte denne produksjonen med diploid laks. De øvrige vilkårene for de grønne tillatelsene gjelder uforandret videre. Det er fortsatt en sterk miljøprofil på de grønne tillatelsene, og hensynet til fiskevelferd har gjort en justering nødvendig frem til beslutning om fiskevelferdsmessig forsvarlighet foreligger.

NRS er tilfreds med beslutningene av Nærings- og Fiskeridepartementet og Mattilsynet, og denne avklaringen vil gi NRS god forutsigbarhet for planlegging av fremtidig produksjon.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

CEO Charles Høstlund, +47 994 18 449

CFO Ola Loe, +47 911 79 411

 

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 11 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12


[Tilbake]