Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Norway Royal Salmon (NRS): Q1 22 - Operasjonell EBIT på MNOK 133

PRESSEMELDING: (Trondheim, 25. mai 2022)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT før avskrivninger av offshore utstyr for første kvartal 2022 på MNOK 133 og en EBIT pr. kg på NOK 20,65. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 60 og NOK 6,40.


- Gjennom kvartalet har vi sett rekordhøye priser som vil være positivt for inntjeningen og gir grunnlag for et meget positivt markedssyn for laks fremover. Dessverre har vi hatt biologiske utfordringer både i Norge og Island som har påvirket resultatene negativt i dette kvartalet. Det gledelige i kvartalet er at vi nå har full produksjon på vårt nye smoltanlegg, som er et veldig viktig steg for at NRS skal klare de fremtidige vekstplanene som er satt, sier konstituert konsernsjef Charles Høstlund.

NRS har en god finansiell posisjon med MNOK 1 380 i ubenyttede kredittrammer, samt MNOK 160 i bankinnskudd ved utgangen av første kvartal. En positiv EBITDA og redusert arbeidskapital forklarer at netto rentebærende gjeld ble redusert i første kvartal med MNOK 338 til MNOK 2 244. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er MNOK 4 520 som gir en egenkapitalandel på 55 %.

Oppdrettsvirksomheten i Norge

Oppdrett Norge oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2022 på MNOK 210,3 mot MNOK 77,2 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 25,30 mot NOK 6,04 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Norge slaktet et volum på 10 137 tonn sløyd vekt i kvartalet som er 13 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 17 568 tonn laks, som er 18 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Oppdrettsvirksomheten på Island

Oppdrett Island oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2022 på MNOK 86.3 mot MNOK 21,5 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 20,43 mot NOK 5,67 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Island slaktet et volum på 4 221 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 11 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Arctic Fish hadde i første kvartal 2022 store biologiske utfordring med høy dødelighet på 2 av sine lokaliteter. Det ble gjort tiltak for å håndtere dette effektivt og minimere kostnaden, blant annet ved å øke uttaket av laks på disse to lokalitetene. Den totale dødeligheten var 2 512 tonn LW og dette resulterte i engangskostnad på MNOK 129 millioner i 1. kvartal 2022.

- NRS mener bærekraftig produksjon av laks er svært viktig for vår langsiktige økonomiske verdiskaping. Produksjon av fisk levert fra det nye smoltanlegget og utfasing av triploid fisk forventes å føre til reduserte produksjonskostnader, økt lønnsomhet og færre biologiske utfordringer, sier Charles Høstlund.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

  · Konstituert konsernsjef Charles Høstlund, 994 184 49

Kvartalsrapport Q1-2022 her

Kvartalspresentasjon Q1-2022 her

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert. oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

[Tilbake]