Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Vi gjør det med TEFT

Sentralt i vår virksomhet står bedriftens grunnleggende verdier. 

 

Trygg – En trygg arbeidsplass og et trygt produkt er den viktigste verdien og avgjørende for vår virksomhet

Engasjert – Engasjerte medarbeidere er nødvendig for å kunne utvikle arbeidsprosesser, produkt og organisasjonen

Fremtidsrettet – Vi jobber i en fremtidsrettet næring, men vi må også være på leting etter fremtidsrettede og bærekraftige løsninger slik at vi som organisasjon klarer å ligge i front

Troverdig – Det må være samsvar mellom det vi sier og det vi gjør i alle deler av virksomheten og troverdighet er en sentral del av vår kultur


I Norway Royal Salmon så gjør vi det med TEFT.


COMMITTED BY NAME

Norway Royal Salmon er et navn vi er stolt av og et navn vi jobber hardt hver dag for å leve opp til. Det å ha "ROYAL" i navnet gjør at vi lokalt og ute i den store verden blir forbundet med kvalitet. Norway Royal Salmon er et navn som forplikter og vi sier derfor at vi er "Committed by name"

Lokale oppdrettere - lokal kunnskap

Norway Royal Salmon ble etablert i 1992 av 32 oppdrettsselskaper langs kysten av Norge. Disse oppdretterne hadde allerede lang erfaring innen lakseoppdrett og flere av dem var regnet som pionerer innenfor oppdrettsvirksomheten. De bodde ved sjøen og hadde en lang tradisjon for å arbeide i nær kontakt med naturen. Som fiskere og oppdrettere, visste de mye om hvordan man skal forvalte ressursene på en bærekraftig måte. Denne tradisjonen har fortsatt, og alle våre anlegg drives i dag av lokale folk med et nært forhold til natur og livet på sjøen.

 

Vi jobber mot en bærekraftig utvikling

I Norway Royal Salmon har vi engasjerte medarbeidere som hele tiden er nysgjerrig på fremtidsrettede løsninger. Det var derfor ikke helt tilfeldig at vi ble tildelt flest lisenser - 10 - når den norske regjeringen tildelte nye grønne konsesjoner i 2014.

Samtidig er vi ikke fornøyd med dette og nå jobber vi hardt med å få på plass de strengeste miljøsertifikatene innenfor vår næring. I løpet av 2015 ble våre første produksjonssteder bli ASC sertifisert og i 2020 skal alle våre produksjonssteder være ASC sertifisert. 

Når man er oppvokst på den norske kysten, lærer du å sette pris på dine omgivelser. Du respekterer miljøet. Det blir en del av din identitet. Dette er også en del av Norway Royal Salmons identitet. Vi er opptatt av å skape bærekraftige og miljøvennlige oppdrettsanlegg for laks.

Helse, Miljø og Sikkerhet

I Norway Royal Salmon setter vi Helse, Miljø og Sikkerhet først og det har alltid høyeste prioritet. Trygg er den første og viktigste Verdiene vi har i NRS og HMS visjonen om null skade på personell, miljø og materiell er et styrende og langsiktig mål for konsernets aktiviteter.

I Norway Royal Salmon jobber vi systematisk I alle deler av vår verdikjede for å utvikle en god HMS kultur. Vi setter krav til både ledere og ansatte i på alle nivå i vår organisasjon til å følge og jobbe med:

  • Være bevisst og ansvarlig, tør å si fra
  • Kontinuerlig fokus på læring og kompetansebygging
  • Risikovurderinger av operasjoner og fokus på å forebygge skader
  • Vernerunder med høy kvalitet
  • Medlem i lokale og sentrale bedriftshelsetjeneste

For Norway Royal Salmon er det viktig å tenke HMS i hele vår verdikjede. Lover, regler og rutiner betyr mye for vår adferd, men fritar ikke ledelse og ansatte fra å ta et personlig ansvar i arbeidet med HMS.

Les personvernerklæringen her


­­­Personvernerklæring

Kontaktinformasjon og nyhetsbrev/børsmeldinger

Denne personvernerklæringen fastslår hvordan Norway Royal Salmon som behandlingsansvarlig kan bruke, behandle og lagre personopplysninger om våre forretningsforbindelser.

 

1.     Hvorfor vi innhenter dine personopplysninger og hvilke opplysninger vi har rett til å innhente

Vi kan innhente ditt navn, epostadresse og telefonnummer for å utføre de tjenester som er avtalt mellom deg eller selskapet du jobber for og oss. Personopplysningene kan brukes i sammenheng med fakturering, informasjonsutveksling, svare på forespørsler og utsendelse av nyhetsbrev/børsmeldinger. Behandlingen er basert på våre berettigede interesser.

 

2.     Deling av personopplysninger med tredjeparter

Vi vil verken selge eller dele dine personopplysninger med andre selskaper. Vi kan benytte databehandlere til å håndtere personopplysninger på våre vegne. For å sikre informasjon og opplysninger har vi inngått databehandleravtaler med alle databehandlere.

 

Vi vil ikke overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

 

3.     Oppbevaringstid

Vi beholder personopplysningene dine så lenge som nødvendig for våre forretningsformål, og dersom relevant, etter bindende lovgivning.

4.     Dine rettigheter

Du har rett til å be om tilgang, retting eller sletting av dine personopplysninger. Videre har du rett til å begrense vår behandling og til å komme med innvendinger mot vår behandling av dine personopplysninger. Vennligst kontakt oss for å utøve rettighetene dine, se kontaktinformasjon under. Vi vil besvare din henvendelse så fort som mulig og senest innen 30 dager.

Dersom du mener at vår innhenting, lagring og bruk av personopplysninger strider mot vår personvernerklæring eller gjeldende rett har du rett til å klage til Datatilsynet.

 

5.     Endringer i vår personvernerklæring

I fremtiden kan vi fra tid til annen endre denne personvernerklæringen. Slike endringer vil publiseres via våre nyhetsbrev og eventuelt underrettes deg skriftlig dersom nødvendig.

6.     Kontaktinformasjon

Dersom du skulle ha noen spørsmål til vår behandling av dine personopplysninger ber vi deg vennligst om å ta kontakt. Se vår kontaktinformasjon under:

Kontaktperson: Hanne-Guri Haug

Telefonnummer: : +47  91 393 403

E-postadresse: Hanne-Guri.Haug@salmon.no