Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Q2 21 – Operasjonell EBIT på MNOK 94

PRESSEMELDING: (Trondheim, 23. august 2021)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for andre kvartal 2021 på MNOK 94 og en EBIT pr. kg på NOK 11,74. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 120 og NOK 17,06.


Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for andre kvartal 2021 på MNOK 94 og en EBIT pr. kg på NOK 11,74. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 120 og NOK 17,06.

- Gjennom andre kvartal har vi hatt en vellykket oppstart av settefiskanlegget i Dåfjord og god progresjon på utviklingsprosjektet Arctic Offshore Farming. Sammen med selskapets aktivitet på Island er disse to prosjektene viktig for konsernets ambisjon om volumvekst. Settefiskanlegget vil på sikt bidra til å sikre tilførsel av smolt og redusere produksjonskostnadene. Arctic Offshore Farming forventes å sjøsettes i løpet av tredje kvartal 2021. Når det gjelder resultatene for andre kvartal er vi ikke fornøyd med produksjonskostnaden i kvartalet, men vi forventer reduserte kostnader i tredje kvartal, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

NRS har en god finansiell posisjon med MNOK 1 633 i ubenyttede kredittrammer, samt MNOK 118 i bankinnskudd ved utgangen av andre kvartal. Netto kontantstrøm fra drift ble positiv med MNOK 239 i kvartalet. Selv med utbetaling av utbytte og store utbetalinger til selskapets vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg er netto rentebærende gjeld redusert i andre kvartal med MNOK 69 til MNOK 1 995. Egenkapitalen er i kvartalet økt med MNOK 221 til MNOK 4 319 som gir en egenkapitalandel på 55 %.

Oppdrettsvirksomheten i Norge

Oppdrett Norge oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2021 på MNOK 96,3 mot MNOK 134,7 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 12,22 mot NOK 17,06 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Norge slaktet et volum på 7 879 tonn sløyd vekt i kvartalet som er på linje med tilsvarende kvartal forrige år. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 18 776 tonn laks, som er 9 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. 

Oppdrettsvirksomheten på Island

Oppdrett Island oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2021 på MNOK 17,6 mot MNOK 3,1 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 9,66 mot NOK 3,88 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Island slaktet et volum på 1 824 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 126 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

For 2021 forventes konsernets totale slaktevolum å bli 48 000 tonn, hvorav 36 000 tonn i Norge og 12 000 tonn på Island. Dette er en økning på 18 % i Norge og 61 % på Island sammenlignet med 2020.

- Etterspørselen etter laks øker og det forventes en nedgang i de globale slaktevolumene for resten av året. Dette gir grunnlag for et positivt markedssyn på laks fremover, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Den 16. juli 2021 fremsatte NTS ASA et pliktig tilbud på alle aksjer i NRS til kr 209 pr aksje. Etterpå meldte styret i NRS at en strategisk prosess var igangsatt. Senere har NTS ASA økt sitt tilbud til kr 240 pr aksje med akseptfrist 26. august 2021. Den 20. august 2021 meldte Salmar ASA at de har til hensikt å fremsette et frivillig tilbud på alle aksjene i NRS til kr 270 pr aksje.

 Kontakt oss for ytterligere informasjon:

· Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449

· Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411

Kvartalsrapport Q2-2021 her

Kvartalspresentasjon Q2-2021 her

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300  tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

[Tilbake]