Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Beste kvartalsresultat i NRS sin historie

PRESSEMELDING: Norway Royal Salmon ASA: Q1 16 - Beste kvartalsresultat i Norway Royal Salmon sin historie

(Trondheim, 4. mai 2016)


Norway Royal Salmon ASA: Q1 16 - Beste kvartalsresultat i Norway Royal Salmon sin historie

Norway  Royal Salmon (NRS)  rapporterer i dag  det høyeste kvartalsresultatet og marginene  i konsernets historie. Operasjonell  EBIT for første kvartal 2016 ble MNOK  153 og EBIT pr. kg ble NOK  25,54. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 69 og NOK 10,31. 

-  Årsaken til det gode kvartalsresultatet er  en meget høy laksepris, samt lave og  stabile  produksjonskostnader  fra  forrige  kvartal  i Region Nord, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Resultatet  før skatt for første  kvartal ble på gode  MNOK 253, etter at det er inntektsført  en virkelig  verdijustering på  MNOK 3 og  gevinst fra finansielle eiendeler  på MNOK  87. Resultat per  aksje før  virkelig verdijustering ble NOK 4,72 for kvartalet.

Operasjonell  kontantstrøm ble på hele  MNOK 203 i kvartalet. Netto rentebærende gjeld  er i  kvartalet redusert  med MNOK  227 til MNOK  272. Egenkapitalen er i kvartalet  økt med MNOK 177 til MNOK 1 364, som gir en egenkapitalandel på 45,8 %.


Region Nord

Region  Nord oppnådde en operasjonell EBIT  i første kvartal 2016 på MNOK 173,3 mot  MNOK 64,1 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 26,66 mot NOK 10,21 i tilsvarende kvartal i fjor.


Region Sør

Region  Sør oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2016 på MNOK 10,8 mot MNOK  13,3 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 15,26 mot NOK 10,83 i tilsvarende kvartal i fjor.


NRS slaktet et volum på 7 209 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 4 % lavere enn tilsvarende  kvartal forrige år.  500 tonn som tidligere  var planlagt slaktet i første  kvartal  er  forskjøvet  til  første  del  av  andre kvartal. Kvartalets slaktekvantum  fordeler seg  med 6 501 tonn  i Region  Nord og 708 tonn i Region Sør.  For  2016 forventes  slaktevolumet  å  bli  27 500 tonn. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten  i kvartalet  er 15 874 tonn  laks. Salgsvirksomheten hadde en god prisoppnåelse i kvartalet.


-  I februar  fikk NRS  ytterligere 5 lokaliteter  godkjent etter ASC-standarden (Aquaculture  Stewardship  Council).  NRS  er  svært  fornøyd  med  at  7 av 12 lokaliteter  i  Finnmark  er  sertifisert  etter  de  strengeste  internasjonale miljøstandardene  i næringen. Dette er en  global standard for ansvarlig havbruk som  sammen med våre grønne konsesjoner vil bidra til å redusere påvirkningen på miljø og samfunn, uttaler Charles Høstlund.


NRS  kjøpte i kvartalet  minoritetsaksjeposten på 33,3 %  i datterselskapet Nord Senja  Laks  AS  for  et  kontantvederlag  på  MNOK 70 og eier nå alle aksjene i selskapet.  Bakgrunnen  for  transaksjonen  er  å  samordne  NRS  sin oppdrettsvirksomhet  i  Region  Nord  ytterligere.  Dette  vil  på  sikt  gi økt kostnadseffektivitet.  Gjennom transaksjonen befester NRS  sin posisjon i Troms, som er et viktig vekstområde for næringen i fremtiden.


Prisen  på laks i kvartalet er den høyeste  som er blitt registrert de siste 20 årene  i et  kvartal. For  2016 forventes det  at den globale tilbudsveksten vil være  negativ i området 5-8 % og på  lengre sikt forventes den globale veksten å fortsette  å være lav. Dette gir grunnlag for et positivt markedssyn for 2016 og på lengre sikt for næringen.


- NRS og Aker ASA søkte i mars om 15 utviklingskonsesjoner for oppdrett av laks. Partene  har  utviklet  et  halvt  nedsenkbart  offshore  oppdrettsanlegg som er dimensjonert  for værharde områder.  Ved å kombinere  NRS sin havbrukskompetanse med  Aker  sin  offshorekompetanse,  er  målet  å  videreutvikle  en  lønnsom oppdrettsnæring og bidra til å løse miljø- og arealutfordringer i næringen, sier Charles Høstlund.


Kontakt oss for ytterligere informasjon:

  * Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449

  * Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.


Kvartalsrapport her 

Kvartalspresentasjon her


Om Norway Royal Salmon ASA

Norway  Royal Salmon ASA (NRS) har aksjemajoritet i 4 oppdrettsselskaper som til sammen  har  35 oppdrettskonsesjoner  og  minoritetsandeler  i  3 tilknyttede oppdrettsselskaper  som  til  sammen  har  10 oppdrettskonsesjoner.  NRS  er  et attraktivt  posisjonert  oppdrettsselskap  som  gjennom  et  omfattende nettverkssamarbeid  og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

[Tilbake]